Rada Parafialna

Skład Rady Parafialnej od 16 września 2012 roku:

 • ks. Henryk Reske - prezes
 • Joachim Gibiec - kurator
 • Iwona Krzyżowska - sekretarz
 • Irena Sładek - skarbnik
 • Krystian Brudny
 • Marek Grodoń
 • Zofia Idziejczak

Skład Rady Parafialnej od 17 maja 2007 roku do 15 września 2012 roku:

 • ks. Henryk Reske - prezes
 • Joachim Gibiec - kurator
 • Zofia Idziejczak - sekretarz
 • Irena Sładek - skarbnik
 • Andrzej Jaworski
 • Janusz Piórko
 • Marian Smołka

Skład Rady Parafialnej od 24 lutego 2002 roku do 16 maja 2007 roku:

 • ks. Henryk Reske - prezes
 • Joachim Gibiec - kurator
 • Zofia Idziejczak - sekretarz
 • Jerzy Anton
 • Andrzej Jaworski
 • Irena Sładek
 • Marian Smołka


Członek Rady Parafialnej powinien:

 1. czuwać nad zachowaniem czystości nauki Kościoła, moralności i karności chrześcijańskiej oraz krzewić życie religijne w Parafii,
 2. wspierać duszpasterza w modlitwie i współdziałać z nim w duchowym budowaniu Parafii, w myśl zasady powszechnego kapłaństwa,
 3. dawać dobry przykład innym,
 4. zabiegać o godne święcenie niedziel i świąt, troszczyć się o zewnętrzny porządek, czas i miejsce nabożeństw oraz regularne uczęszczanie parafian na nabożeństwa, a także współdziałać w ulepszaniu miejscowych urządzeń kościelnych,
 5. troszczyć się o chrześcijańskie wychowanie dzieci i młodzieży,
 6. organizować pieczę nad ubogimi i chorymi, popierać wszelkie sprawy dobroczynności w Parafii i Kościele,
 7. przygotowywać wybory Proboszcza, Rady Parafialnej i delegatów do Synodu Diecezjalnego,
 8. uchwalać wnioski o przydzielenie Proboszczowi Wikariusza i przygotowywać wnioski na Zgromadzenie Parafialne o ustanowienie dodatkowych stałych stanowisk duchownych w Parafii,
 9. zarządzać majątkiem parafialnym i uczestniczyć w opracowaniu rocznych sprawozdań budżetowych oraz projektu budżetu Parafii,
 10. sporządzać, uzupełniać i weryfikować listy wyborców oraz dokonywać podziału Parafii na okręgi mandatowe przy wyborach parafialnych,
 11. zatrudniać i zwalniać świeckich pracowników parafialnych, a także ustalać warunki zatrudnienia i służby duchownych i świeckich pracowników Parafii,
 12. powoływać komisje parafialne, przedstawiać kościelnym władzom przełożonym wniosków w ogólnych sprawach kościelnych wraz z uzasadnieniem.

Na podstawie:
Regulaminu Parafialnego
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
w Rzeczypospolitej Polskiej